Кошторис на 2018 рік_1

               
          ЗАТВЕРДЖЕНО
          Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
          Затверджений у сумі: Одинадцять мільйонів дев’ятсот п’ять тисяч дев’ятсот п’ять грн. 00 коп. ( 11905905 грн. )
          (сума словами і цифрами)
          Заступник директора департаменту освіти- начальник управління
          (посада)
          Михайленко С.О.
          (підпис) (ініціали і прізвище)
          12 січня 2018 р.    
          ( число, місяць, рік) М.П.
КОШТОРИС
на 2018 рік
24830485 Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Кременчуцької міської ради Полтавської області
( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )
39600, Полтааська обл., м. Кременчук, автозаводський р-н, вул. радянська, 12
( найменування міста, району, області )
Вид бюджету Никифоренко В.М. ,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Кременчуцької міської ради Полтавської області ,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
              (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього Х 11902005,00 3900,00 11905905,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету Х 11902005,00 Х 11902005,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: Х Х 3900,00 3900,00
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно із законодавством
25010000 Х 3900,00 3900,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х - -
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 Х - -
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х 3700,00 3700,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 Х 200,00 200,00
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х - -
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х - -
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 25020200 Х - -
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти 25020300 Х - -
- інші надходження, у тому числі:   Х - -
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   Х - -
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   Х - -
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   Х - -
  Х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього Х 11902005,00 3900,00 11905905,00
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 11902005,00 3900,00 11905905,00
Оплата праці 2110 8334314,00 - 8334314,00
Заробітна плата 2111 8334314,00 - 8334314,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 - 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 1847305,00 - 1847305,00
Використання товарів і послуг 2200 1716424,00 3600,00 1720024,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 469274,00 2200,00 471474,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 3000,00 0,00 3000,00
Продукти харчування 2230 530314,00 0,00 530314,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180329,00 800,00 181129,00
Видатки на відрядження 2250 10150,00 0,00 10150,00
               
               
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 520017,00 600,00 520617,00
Оплата теплопостачання 2271 349098,00 300,00 349398,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 29255,00 100,00 29355,00
Оплата електроенергії 2273 141664,00 200,00 141864,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм 2280 3340,00 0,00 3340,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 3340,00 0,00 3340,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 3962,00 300,00 4262,00
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
               
Директор   Никифоренко В.М.  
(підпис) (ініціали і прізвище)  
Головний бухгалтер   Попова Т.А.  
(підпис) (ініціали і прізвище)  
М.П.***   29 грудня 2017 р.        
    ( число, місяць, рік)        
               
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.